Friday, July 31, 2015
 -  Login    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociolo

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Učitelé se již mohou hlásit do projektu Matematika s chutí

Praha 4. května 2012 – Od dnešního dne až do 6. července 2012 se mohou učitelé ze základních škol hlásit do projektu Matematika s chutí, který bude probíhat v příštím školním roce 2012/2013. Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) rozeslal e-maily na všechny základní školy v České republice s informací o projektu a s přihláškou. Projekt je určen 3. až 5. ročníkům základních škol a má nalézt vyučovací postupy, které u žáků probudí přirozený zájem o matematiku. Organizátoři očekávají, že se do něj bude moci zapojit 50 – 100 učitelů.

Důležitou součástí přihlášky je vypracování třídního projektu, kterým by se měly po dobu alespoň tří měsíců „ochutit“ běžné hodiny výuky matematiky. Ten má umožnit žákům samostatně objevovat matematické zákonitosti a souvislosti přiměřeně jejich věku. Učitelé, kteří budou do projektu vybráni, dostanou ve školním roce 2012/2013 metodickou a finanční podporu. V červnu 2013 vybere odborná komise nejlepší třídní projekty určené k širší popularizaci a zvláštní finanční odměně.

Projekt Matematika s chutí reaguje na zhoršování výsledků povinného vzdělávání v matematice a velmi negativní postoje českých žáků k tomuto předmětu. Za jeho vznikem stojí iniciativa podnikatelů, kterou vede Zbyněk Frolík ze společnosti LINET. Ten také poskytl první finanční prostředky a je supervizorem projektu. Matematiku s chutí doposud finančně podpořily instituce jako Nadační fond AVAST, New World Resources N.V., Společnost pro strategické řízení, inovace a podnikatelství, Rezidence Vršovice s.r.o., HOPI s.r.o., Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas 1 - Radiožurnál.

Kampaň na podporu projektu Matematika s chutí byla vyhlášena již v únoru letošního roku a podpořily ji osobnosti z řady oborů jako Michaela Erbenová (IMF), Ing. Martin Jahn, Cyril Höschl (Psychiatrické centrum Praha), Karel Oliva (Ústav pro jazyk český), Jan Pirk (IKEM), Ondřej Landa (Inventa, s.r.o.), přednosta prim. MUDr. Ivana Hochová (Fakultní nemocnice v Motole), Pavel Juříček (předseda představenstva a generální ředitel BRANO GROUP), Petra Mašínová (ředitelka korporátní komunikace New World Resources N.V.), Josef Tesařík (generální ředitel TESCO SW), Daniel Münich (CERGE-EI, Národní ekonomická rada Vlády ČR), Hana Krbcová (ředitelka divize personalistiky ČEZ, a.s.), Rudolf Haňka (Cambridgeská univerzita, předseda Rady pro reformu vysokých škol), Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc, (přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a FNM v Praze), Miroslav Křížek (generální ředitel CzechInvest), plzeňský biskup František Radkovský a mnozí další. Jejich hlasy tak dokazují, že matematika hraje důležitou roli nejen v technických oborech, ale i v medicíně, lingvistice, umění a společenských vědách. 

Institut pro sociální a ekonomické analýzy, který se projektu ve spolupráci se společností Kalibro ujal, je nezávislým think-tankem, jenž se od svého založení zaměřuje zejména na expertní podporu reforem, jejichž hlavním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

Více informací naleznete na www.MatematikaSChuti.info  Kontakt:

Tomáš Jelínek
ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy, o.s.
GSM: + 420 606 736 554
E-mail: tomas.jelinek@isea.cz
Simona Weidnerová
ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy, o.s.
GSM: +420 602 685 788
E-mail: simona.weidnerova@isea.cz Podmínky účasti v projektu Matematika s chutí 

1) Do projektu „Matematika s chutí “ (dále Msch) se může přihlásit každý učitel základní školy v ČR, který bude ve školním roce 2012/2013 vyučovat matematiku ve 3., 4. nebo 5. ročníku (dále učitel). Součástí přihlášky je i základní dotazník (na samostatném listě). 

2) Učitel během školního roku 2012/2013 zrealizuje ve své třídě v rámci hodin matematiky třídní projekt v trvání alespoň 3 měsíce, jehož popis v rozsahu nejméně jedné strany formátu A4 předkládá jako přílohu k této přihlášce (příklady vzorových projektů, kterými se můžete nechat inspirovat, nalezne na webových stránkách Msch). 

3) Třídní projekt umožní žákům objevovat samostatně, tedy bez přímého vedení učitele, zákonitosti a souvislosti přiměřeně složitého prostředí, které jim učitel připraví. Většinu času budou pracovat ve dvojicích či větších skupinách. Nutným věcným cílem třídního projektu je, aby tímto způsobem mohli objevit alespoň jeden významný poznatek z matematiky, který by jinak učitel vysvětlil při výkladu látky v rámci běžné výuky. Dalšími cíli třídního projektu může být osvojení resp. prohloubení různých matematických doved¬ností žáků, jejich argumentačních a komunikačních schopností apod. 

4) Třídní projekt bude připraven a realizován tak, aby se do něj mohli zapojit všichni žáci s přihlédnutím k jejich možnostem a k oblastem, které je u nich potřeba rozvíjet. 

5) Popis třídního projektu musí obsahovat tyto náležitosti:
- popis činností, na kterých budou žáci v rámci projektu pracovat
- vzdělávací cíle, které si projekt klade
- potřebné pomůcky a podmínky, jejichž splnění podmiňuje uskutečnění projektu
- přesahy do jiných předmětů či oblastí lidského vědění
- kritéria úspěšnosti projektu 

6) Výběrová komise Msch vybere na základě předložených projektů a vyplněných dotazníků učitele, které bude podporovat při realizaci jejich třídního projektu (viz bod 4). Přijetí do Msch je plně v kompetenci výběrové komise a není na ně právní nárok. 

7) Učitelé přijatí do Msch provedou na začátku školního roku 2012/2013 se svými žáky vstupní dovednostní test v rozsahu jedné vyučovací hodiny a zadají jim vstupní dotazník. Sami vyplní vstupní dotazník určený pro učitele a všechny vyplněné formuláře odešlou na kontaktní adresu Msch. Totéž zajistí na konci školního roku 2012/2013 pro výstupní test a dotazníky. Při tom se budou řídit harmonogramem Msch pro rok 2012/2013. 

8) Během realizace projektu mohou učitelé přispívat do diskusního fóra, které k tomu účelu vznikne. Předmětem jejich příspěvků bude reflexe průběhu jejich projektu v rozsahu a hloubce, které uznají za vhodné a užitečné pro ostatní účastníky projektu. Učitel, popřípadě jeho žáci mohou do fóra přispívat alespoň jednou za 14 dní po dobu trvání projektu nebo déle. Příspěvky do diskusního fóra mohou být zasílány pod přezdívkou (tedy anonymně pro ostatní účastníky a veřejnost – nikoli však pro organizátora projektu). 

9) Po skončení projektu provede učitel jeho zhodnocení v rozsahu nejméně jedné strany formátu A4 a zašle je organizátorovi Msch. 

10) Na konci školního roku 2012/2013 výběrová komise na základě vybraných podkladů (blog, zhodnocení, dotazníky) rozhodne o učitelích, kteří budou odměněni mimořádnou odměnou. Jejich třídní projekty budou zveřejněny na webu Msch, případně i jinou formou, aby se jimi mohli inspirovat další učitelé.


Harmonogram projektu Matematika s chutí pro rok 2012 / 2013 

04.05.2012  Obeslání všech základních škol nabídkou k účast (tým Matematika s chutí)
i
06.07.2012 Odeslání přihlášky do projektu na adresu Msch
 
24.08.2012 Oznámení zájemcům, že jejich třídní projekt (ne)bude podporován 

03.09.2012 Rozeslání vstupních testů a dotazníků účastníkům projektu 

03.09.2012 Zahájení realizace třídních projektů 

21.09.2012 Odeslání vyplněných vstupních testů a dotazníků na adresu Msch 

31.05.2013 Rozeslání výstupních testů a dotazníků účastníkům projektu 

30.06.2013 Odeslání vyplněných výstupních testů a dotazníků na adresu Msch
 
září 2013 Msch Vyhlášení výsledků Msch 2012/2013, výplata mimořádných odměn účastníkům 

Friday, May 04, 2012 Autor: Simona Weidnerová

Previous Page | Next Page

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist