26. května 2017
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

Učitelé se již mohou hlásit do projektu Matematika s chutí

Praha 4. května 2012 – Od dnešního dne až do 6. července 2012 se mohou učitelé ze základních škol hlásit do projektu Matematika s chutí, který bude probíhat v příštím školním roce 2012/2013. Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) rozeslal e-maily na všechny základní školy v České republice s informací o projektu a s přihláškou. Projekt je určen 3. až 5. ročníkům základních škol a má nalézt vyučovací postupy, které u žáků probudí přirozený zájem o matematiku. Organizátoři očekávají, že se do něj bude moci zapojit 50 – 100 učitelů.

Důležitou součástí přihlášky je vypracování třídního projektu, kterým by se měly po dobu alespoň tří měsíců „ochutit“ běžné hodiny výuky matematiky. Ten má umožnit žákům samostatně objevovat matematické zákonitosti a souvislosti přiměřeně jejich věku. Učitelé, kteří budou do projektu vybráni, dostanou ve školním roce 2012/2013 metodickou a finanční podporu. V červnu 2013 vybere odborná komise nejlepší třídní projekty určené k širší popularizaci a zvláštní finanční odměně.

Projekt Matematika s chutí reaguje na zhoršování výsledků povinného vzdělávání v matematice a velmi negativní postoje českých žáků k tomuto předmětu. Za jeho vznikem stojí iniciativa podnikatelů, kterou vede Zbyněk Frolík ze společnosti LINET. Ten také poskytl první finanční prostředky a je supervizorem projektu. Matematiku s chutí doposud finančně podpořily instituce jako Nadační fond AVAST, New World Resources N.V., Společnost pro strategické řízení, inovace a podnikatelství, Rezidence Vršovice s.r.o., HOPI s.r.o., Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas 1 - Radiožurnál.

Kampaň na podporu projektu Matematika s chutí byla vyhlášena již v únoru letošního roku a podpořily ji osobnosti z řady oborů jako Michaela Erbenová (IMF), Ing. Martin Jahn, Cyril Höschl (Psychiatrické centrum Praha), Karel Oliva (Ústav pro jazyk český), Jan Pirk (IKEM), Ondřej Landa (Inventa, s.r.o.), přednosta prim. MUDr. Ivana Hochová (Fakultní nemocnice v Motole), Pavel Juříček (předseda představenstva a generální ředitel BRANO GROUP), Petra Mašínová (ředitelka korporátní komunikace New World Resources N.V.), Josef Tesařík (generální ředitel TESCO SW), Daniel Münich (CERGE-EI, Národní ekonomická rada Vlády ČR), Hana Krbcová (ředitelka divize personalistiky ČEZ, a.s.), Rudolf Haňka (Cambridgeská univerzita, předseda Rady pro reformu vysokých škol), Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc, (přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a FNM v Praze), Miroslav Křížek (generální ředitel CzechInvest), plzeňský biskup František Radkovský a mnozí další. Jejich hlasy tak dokazují, že matematika hraje důležitou roli nejen v technických oborech, ale i v medicíně, lingvistice, umění a společenských vědách. 

Institut pro sociální a ekonomické analýzy, který se projektu ve spolupráci se společností Kalibro ujal, je nezávislým think-tankem, jenž se od svého založení zaměřuje zejména na expertní podporu reforem, jejichž hlavním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

Více informací naleznete na www.MatematikaSChuti.info  Kontakt:

Tomáš Jelínek
ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy, o.s.
GSM: + 420 606 736 554
E-mail: tomas.jelinek@isea.cz
Simona Weidnerová
ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy, o.s.
GSM: +420 602 685 788
E-mail: simona.weidnerova@isea.cz Podmínky účasti v projektu Matematika s chutí 

1) Do projektu „Matematika s chutí “ (dále Msch) se může přihlásit každý učitel základní školy v ČR, který bude ve školním roce 2012/2013 vyučovat matematiku ve 3., 4. nebo 5. ročníku (dále učitel). Součástí přihlášky je i základní dotazník (na samostatném listě). 

2) Učitel během školního roku 2012/2013 zrealizuje ve své třídě v rámci hodin matematiky třídní projekt v trvání alespoň 3 měsíce, jehož popis v rozsahu nejméně jedné strany formátu A4 předkládá jako přílohu k této přihlášce (příklady vzorových projektů, kterými se můžete nechat inspirovat, nalezne na webových stránkách Msch). 

3) Třídní projekt umožní žákům objevovat samostatně, tedy bez přímého vedení učitele, zákonitosti a souvislosti přiměřeně složitého prostředí, které jim učitel připraví. Většinu času budou pracovat ve dvojicích či větších skupinách. Nutným věcným cílem třídního projektu je, aby tímto způsobem mohli objevit alespoň jeden významný poznatek z matematiky, který by jinak učitel vysvětlil při výkladu látky v rámci běžné výuky. Dalšími cíli třídního projektu může být osvojení resp. prohloubení různých matematických doved¬ností žáků, jejich argumentačních a komunikačních schopností apod. 

4) Třídní projekt bude připraven a realizován tak, aby se do něj mohli zapojit všichni žáci s přihlédnutím k jejich možnostem a k oblastem, které je u nich potřeba rozvíjet. 

5) Popis třídního projektu musí obsahovat tyto náležitosti:
- popis činností, na kterých budou žáci v rámci projektu pracovat
- vzdělávací cíle, které si projekt klade
- potřebné pomůcky a podmínky, jejichž splnění podmiňuje uskutečnění projektu
- přesahy do jiných předmětů či oblastí lidského vědění
- kritéria úspěšnosti projektu 

6) Výběrová komise Msch vybere na základě předložených projektů a vyplněných dotazníků učitele, které bude podporovat při realizaci jejich třídního projektu (viz bod 4). Přijetí do Msch je plně v kompetenci výběrové komise a není na ně právní nárok. 

7) Učitelé přijatí do Msch provedou na začátku školního roku 2012/2013 se svými žáky vstupní dovednostní test v rozsahu jedné vyučovací hodiny a zadají jim vstupní dotazník. Sami vyplní vstupní dotazník určený pro učitele a všechny vyplněné formuláře odešlou na kontaktní adresu Msch. Totéž zajistí na konci školního roku 2012/2013 pro výstupní test a dotazníky. Při tom se budou řídit harmonogramem Msch pro rok 2012/2013. 

8) Během realizace projektu mohou učitelé přispívat do diskusního fóra, které k tomu účelu vznikne. Předmětem jejich příspěvků bude reflexe průběhu jejich projektu v rozsahu a hloubce, které uznají za vhodné a užitečné pro ostatní účastníky projektu. Učitel, popřípadě jeho žáci mohou do fóra přispívat alespoň jednou za 14 dní po dobu trvání projektu nebo déle. Příspěvky do diskusního fóra mohou být zasílány pod přezdívkou (tedy anonymně pro ostatní účastníky a veřejnost – nikoli však pro organizátora projektu). 

9) Po skončení projektu provede učitel jeho zhodnocení v rozsahu nejméně jedné strany formátu A4 a zašle je organizátorovi Msch. 

10) Na konci školního roku 2012/2013 výběrová komise na základě vybraných podkladů (blog, zhodnocení, dotazníky) rozhodne o učitelích, kteří budou odměněni mimořádnou odměnou. Jejich třídní projekty budou zveřejněny na webu Msch, případně i jinou formou, aby se jimi mohli inspirovat další učitelé.


Harmonogram projektu Matematika s chutí pro rok 2012 / 2013 

04.05.2012  Obeslání všech základních škol nabídkou k účast (tým Matematika s chutí)
i
06.07.2012 Odeslání přihlášky do projektu na adresu Msch
 
24.08.2012 Oznámení zájemcům, že jejich třídní projekt (ne)bude podporován 

03.09.2012 Rozeslání vstupních testů a dotazníků účastníkům projektu 

03.09.2012 Zahájení realizace třídních projektů 

21.09.2012 Odeslání vyplněných vstupních testů a dotazníků na adresu Msch 

31.05.2013 Rozeslání výstupních testů a dotazníků účastníkům projektu 

30.06.2013 Odeslání vyplněných výstupních testů a dotazníků na adresu Msch
 
září 2013 Msch Vyhlášení výsledků Msch 2012/2013, výplata mimořádných odměn účastníkům 

4. května 2012 Autor: Simona Weidnerová

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist